POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les seves dades personals per part d’ Ivalenco Carroceria S.L. En compliment d’aquesta obligació, l’informem del següent:

 

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

L’informem que Ivalenco Carroceria S.L., amb domicili al C/ Progrés, 5  08191 (Rubí)- Barcelona, és l’empresa responsable del tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades son gestionades conforme al corresponent conveni de col·laboració, el qual estableix les obligacions de confidencialitat que l’empresa haurà de respectar en el tractament de les seves dades personals.

 

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM (*)

Tractem les seves dades personals per al compliment de la realització dels nostres serveis.

Aquestes dades han estat facilitades per vostè amb motiu dels contactes previs mantinguts anteriorment.

Dades identificatives: nom, cognoms, NIF.

Dades de contacte: adreça, adreça de correu electrònic, telèfon i població.

Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Dades identificatives del vehicle.

Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la persona interessada si s’escau.

 

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat per oferir el nostre servei, així com pel compliment de les nostres obligacions envers a vostè i amb la finalitat de remetre-li comunicacions electròniques  o de telèfon mòbil.

 

CESSIONS A TERCERS

L’informem que les seves dades  podran ésser facilitades a als nostres col·laborador  per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals Ivalenco Carroceria S.L es troba subjecte per raó de la seva activitat, així com, si fos necessari, pel compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds en l’àmbit de les activitats taller mecànic. Per últim, Ivalenco Carroceria S.L cedirà les seves dades personals a terceres entitats o empreses sempre que aquesta cessió sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Ivalenco Carroceria S.L, per al desenvolupament de les seves activitats, tenen contractats serveis d’empreses proveïdores de tecnologia ubicades en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (‘tercers països’). Aquestes empreses proveïdores han subscrit amb Ivalenco Carroceria S.L els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a empreses proveïdores ubicades en tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la seva privacitat.

Per a més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades, vostè pot contactar amb nosaltres a través de les direccions postal i electrònica indicades amb posterioritat.

DECISIONS AUTOMATITZADES

Ivalenco Carroceria S.L no adopten decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

 

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb el Ivalenco Carroceria S.L i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació.

Un cop finalitzada l’esmentada relació amb Ivalenco Carroceria S.L les seves dades es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament dirigint-se a Ivalenco Carroceria S.L a través de l’adreça liniafina@liniafina.com

 

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant de la nostra Delegada de Protecció de Dades o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de las seva seu electrònica o la seva direcció postal: C/ Rosselló, 214, 08008 – Barcelona.

Domicilio social y datos de contacto de la empresa Ivalenco Carroceria S.L.:
C/Progrés, 5 P. I. Can Alzamora 08191 – Rubí.

Teléfono: +34 93 586 08 24

Email: liniafina@liniafina.com